DIB VIDEN - BLOG

Taksonomiforordningen fra EU

For at opfylde EU's klima- og energimål for 2030 og nå målene i den europæiske grønne pagt er det afgørende, at EU retter investeringer mod bæredygtige projekter og aktiviteter.

For at opfylde EU's klima- og energimål for 2030 og nå målene i den europæiske grønne pagt er det afgørende, at EU retter investeringer mod bæredygtige projekter og aktiviteter. For at opnå dette, er der behov for et fælles sprog og en klar definition af, hvad der er "bæredygtigt". Derfor blev der i handlingsplanen for finansiering af bæredygtig vækst opfordret til oprettelse af et fælles klassificeringssystem for bæredygtige økonomiske aktiviteter eller et "EU-klassificeringssystem".

Hvad er Taksonomiforordningen?

EU-klassificeringssystemet er en hjørnesten i EU's ramme for bæredygtig finansiering og et vigtigt redskab til gennemsigtighed på markedet. Den bidrager til at dirigere investeringer til de økonomiske aktiviteter, der er mest nødvendige for omstillingen, i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt.

Taksonomiforordningen er et klassificeringssystem, der definerer kriterier for økonomiske aktiviteter, der er tilpasset en nettonulbane inden 2050 og de bredere miljømål bortset fra klima.

Store virksomheder, der er forpligtet til at offentliggøre ikke-finansielle oplysninger i henhold til direktivet om virksomheders bæredygtighedsrapportering (CSRD), skal offentliggøre oplysninger om, hvordan og i hvilket omfang deres aktiviteter er forbundet med miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Med henblik herpå specificerer den delegerede retsakt om offentliggørelse nøgleresultatindikatorer (KPI'er) vedrørende omsætning, kapitaludgifter (CapEx) og driftsudgifter (OpEx), som ikkefinansielle virksomheder skal offentliggøre.

Hvornår trådte Taksonomiforordningen i kraft i EU?

Taksonomiforordningen trådte i kraft den 12. juli 2020. Taksonomien blev gennemført i EU den 1. januar 2022, hvor det første sæt kriterier trådte i kraft.

Hvilke virksomheder skal indberette?

Indberetningspligten efter taksonomiforordningen gælder for børsnoterede virksomheder samt alle banker og forsikringsselskaber, der har mere end 500 ansatte. Andre virksomheder, der ikke falder ind under anvendelsesområdet for CSRD, kan beslutte at offentliggøre disse oplysninger på frivillig basis for at få adgang til bæredygtig finansiering eller af andre forretningsrelaterede årsager.

Sådan overholder din virksomhed EU-klassificeringssystemet

Her er nogle forslag til nøgleord for overholdelse af EU-klassificeringssystemet:

  • Analysér dine aktiviteter
  • Implementér bæredygtig praksis
  • Engagér interessenter
  • Styrk rapporteringen
  • Hold dig opdateret
  • Uddan dine medarbejdere

I DIB finder du yderligere information om ESG/bæredygtighedsrapportering samt relevante EU-regler og nyttige værktøjer på området.