DIB VIDEN - BLOG

Opdateringer til årsregnskabsloven

En række bestemmelser i årsregnskabsloven ændres. Loven træder i kraft 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere for ændringerne af størrelsesgrænserne.

Ændringer til årsregnskabsloven

En række bestemmelser i årsregnskabsloven ændres. Herunder forøges størrelsesgrænserne i årsregnskabsloven med 25 %. Loven træder i kraft 1. juni 2024 og har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. januar 2023 eller senere for ændringerne af størrelsesgrænserne.

Virksomheder med kalenderårsregnskab kan dermed anvende de nye størrelsesgrænser allerede for årsrapporter for 2023, hvis årsrapporten vedtages og indberettes efter lovens vedtagelse. De øvrige ændringer har virkning for regnskabsår, der begynder den 1. juni 2024 eller senere.

Implementering af ESG i årsregnskabsloven

Den nuværende redegørelsen for samfundsansvar i ÅRL § 99a erstattes af en redegørelse for bæredygtighed. Kravene udvides, så de omfattede virksomheder skal offentliggøre væsentligt udvidede og standardiserede oplysninger om en række bæredygtighedsforhold baseret på EU ESRS-standarder.

Desuden stilles der krav om, at revisor skal afgive en erklæring med begrænset sikkerhed om bæredygtighedsrapporteringen, hvor der efter de gældende regler alene kræves en udtalelse om redegørelsen om samfundsansvar baseret på revisors konsistenstjek af ledelsesberetningens indhold. Loven forventes ultimo april 2024.

”Minimumsbeskatning” er indarbejdet i årsregnskabsloven

Årsregnskabsloven er ændret, således udskudte skatteaktiver vedrørende ekstraskatter, der er omfattet af minimumsbeskatningsloven eller et andet lands tilsvarende regler, ikke indregnes. Det svarer til den regel, der er indarbejdet i IAS 12 Indkomstskatter. Loven har virkning for regnskabsår, der påbegyndes den 31. december 2023